ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (download)                               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
                                 


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Άρθρο 1
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα
          Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ .............» και με έδρα τ…….

Άρθρο 2
Σκοπός
          Σκοπός του σωματείου είναι η ηθική εξύψωση των νέων που έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η άσκηση, με διάφορα αθλήματα, του σώματος, η διατήρηση και βελτίωση της καλής φυσικής καταστάσεως, η απόκτηση και η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, η ψυχαγωγία τους γενικά, η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδέλφωσης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του φίλαθλου πνεύματος.


Άρθρο 3

          Το σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση, χωρίς  αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 4

          Μέσα για επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι κυρίως τα ακόλουθα:
          α) Η διοργάνωση ομιλιών με ηθικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, κατασκηνώσεων κλπ.
          β) Η συμμετοχή – κατ’ άθλημα, - σύμφωνα με τα γενικά και ειδικά προγράμματα, σε φιλικούς αγώνες, σε κύπελλα, σε αθλητικές διοργανώσεις, σε τοπικά ή περιφερειακά ή Πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και σ’ οποιουδήποτε άλλους αγώνες.
          γ) Η εξεύρεση κατάλληλου χώρου και η κατασκευή γηπέδου, γυμναστηρίου και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο εξοπλισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων με όργανα και άλλα μέσα άσκησης και αγωνιστικής προετοιμασίας και προπόνησης.
          δ) Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, ομοσπονδιών, Δημοσίων Φορέων, Αθλητικών Οργανισμών και λοιπών Αρχών του κράτους.
          ε) Η διάθεση κάθε άλλου μέσου, που αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του αθλητισμού.
          στ) Προβλέπεται η λειτουργία τμημάτων Α) Στίβου, Β) Αθλοπαιδιών, Γ) Ποδοσφαίρου, Δ) Κολύμβησης, Ε) Καλαθόσφαιρας, ΣΤ) Πετόσφαιρας, Ζ) Αντισφαίρισης, Η) Χειρόσφαιρας, Θ) Πάλης (Ελληνορρωμαϊκής και Ελεύθερης) και Ι) Πυγμαχίας.
          Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργηση των ανωτέρω θα διενεργείται μόνο με τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 5

          Το σωματείο μπορεί να υπάρχει, εφόσον τα τακτικά μέλη δεν είναι λιγώτερα από είκοσι, τα δε αθλούμενα όχι λιγώτερα από τριάντα, που να μετέχουν στα οικεία πρωταθλήματα αγώνων με τρεις τουλάχιστον αναγνωρισμένους αθλητές ατομικών ή μιας τουλάχιστον ομάδας τέτοιων αθλητών ομαδικών αγωνισμάτων.

Άρθρο 6

          Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου σωματείου (Ένωσης, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας).

Άρθρο 7

          Το σωματείο έχει ως προς την λειτουργία του διοικητική και οικονομική αυτονομία και διέπεται μόνο από τις διατάξεις του καταστατικού και της σωματειακής νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα απ’ το βαθμό του, στην αυτονομία αυτή, χωρίς διάταξη νόμου, δεν γίνεται αποδεκτή, υποχρεωτικά δε θα απορρίπτεται απ’ τα όργανα του σωματείου.

Άρθρο 8

          Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε:
          1) Τακτικά, 2) Επίτιμα, 3) Αθλητικά και 4) Πάρεδρα.
          α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι ανεξαρτήτως φύλου, όσοι έχουν συμπληρώσει τα 21 τους χρόνια και κατοικούν ή διαμένουν στ…… Τα μέλη εγγράφονται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έχουν συμπληρώσει θητεία ενός χρόνου, ως πάρεδρα.
          β) Επίτιμα μέλη εκλέγονται απ’ τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή δέκα τουλάχιστο τακτικών μελών, αυτοί που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του σωματείου.
          γ) Αθλητικά μέλη είναι όλοι οι αθλητές του σωματείου, οι οποίοι δεν αποτελούν τακτικά ή πάρεδρα μέλη, μπορούν δε μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους και την αποχώρησή τους απ’ τον αθλητισμό να εγγραφούν σαν τακτικά μέλη, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
          δ) Πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αίτησής τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, όλοι ανεξαρτήτως φύλου, οι κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους και πάνω από 14ων ετών. Τα πάρεδρα μέλη καταβάλλουν για δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής το μισό από ό,τι καταβάλλουν τα τακτικά μέλη και έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις μ’ αυτά, εκτός απ’ το δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», το οποίο δεν έχουν, μπορούν όμως να εγγραφούν ως τακτικά μέλη, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, μόλις συμπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και αφού συμπληρώσουν ένα χρόνο θητείας ως πάρεδρα. Στη περίπτωση αυτή απαλλάσσονται από καταβολή νέας ολόκληρης εγγραφής, περιοριζομένης αυτής στο μισό.
          Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον εκπλήρωσαν τις προς το σωματείο υποχρεώσεις τους.
          Ο αριθμός των μελών ορίζεται απεριόριστος.


Άρθρο 9

1)Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου ή να γίνει τακτικό μέλος του,
α) Όποιος αμετάκλητα καταδικάστηκε και στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
β) Όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για έσχατη προδοσία, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για κατασκοπεία, για κλοπή, για υπεξαίρεση, για δόλια χρεωκοπία, για δωροδοκία και δωροληψία, για λιποταξία, για παραχάραξη, για πλαστογραφία, για απιστία, για απάτη, για εκβίαση, για εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 336-353 του Π.Κ., για συκοφαντική δυσφήμηση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων, καθώς και για παράβαση του Δ/15-1-7 ψηφίσματος της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.
γ) Όποιος στερήθηκε της φίλαθλης ιδιότητας και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
2) Δεν μπορεί ν’ ασκεί τα καθήκοντα του προπονητή ή του υπάλληλου του σωματείου και για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και για ένα χρόνο ακόμα μετά τη λήξη της ή τη λύση, όποιος είναι και μέλος του σωματείου. Επίσης δεν επιτρέπεται να συμβληθεί με το σωματείο για εκτέλεση έργου με αμοιβή και για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για δυό χρόνια μετά τη παράδοσή του, όποιος είναι και μέλος του σωματείου.
3) Όποιος έχει τα παραπάνω κωλύματα της πρώτης παραγράφου, εκπίπτει αυτοδίκαια απ’ την ιδιότητα του μέλους.


Άρθρο 10

          1. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού …… (…) ευρώ για εγγραφή και ποσού …….. (…) ευρώ για μηνιαία συνδρομή προς το σωματείο. Τα παραπάνω ποσά μπορούν ν’ αυξομειώνονται κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται: α) Να καταβάλλουν τακτικά τις προς το σωματείο συνδρομές τους, β) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και γ) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους κανονισμούς του σωματείου.
          2. Η παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους επί δίμηνο, συνεπάγεται τη διαγραφή του, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία με συστημένη επιστολή και παρέλευση προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της επιστολής.

Άρθρο 11


          α) Τα μη ασκούμενα τακτικά μέλη του σωματείου, δικαιούνται να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, ως αντιπρόσωποί του για συμμετοχή στη Συνέλευση και εκλογή στη διοίκηση των Ενώσεων ή Ομοσπονδιών, στις οποίες το σωματείο είναι μέλος, εφόσον συμπλήρωσαν διετία ως τακτικά μέλη του σωματείου και διαμένουν μόνιμα κατά τη τελευταία διετία στην περιοχή της έδρας του.
          β) Η παραπάνω εκλογή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του σωματείου, ένα μήνα πριν απ’ τις εκλογές του υπερκείμενου σωματείου, παρουσία του οικείου Νομαρχιακού Επιθεωρητή Σωματικής αγωγής. Το σχετικό πρακτικό στέλνεται στη διοίκηση του υπερκείμενου σωματείου.
          γ) Οι εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι έχουν, στη Γενική Συνέλευση του υπερκείμενου σωματείου, αριθμό ψήφων ίσο προς τα μέλη που βρέθηκαν ταμειακά εντάξει και ψήφισαν στη Συνέλευση του σωματείου.
          δ) Αντιπροσώπευση του σωματείου στο υπερκείμενο σωματείο, εκτός απ’ το παραπάνω τρόπο, απαγορεύεται.

Άρθρο 12


          Κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του σωματείου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του σωματείου, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα (1) μήνα απ’ τη κοινοποίησή της, η οποία αποφαίνεται οριστικά.

Άρθρο 13


          Τα μέλη που συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, στους ειδικούς κανονισμούς και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων του σωματείου και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που μπαίνει για ψήφιση και που αφορά στους σκοπούς του σωματείου.

Άρθρο 14
ΠΟΡΟΙ

          1. Πόροι του Σωματείου είναι:
          α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.
          β) Οι κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις και
          γ) Οι Δωρεές ή τα Κληροδοτήματα ή οι χορηγίες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.
          2. Δωρεές ή Διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.
          3. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
          4. Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του.

Άρθρο 15
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

          Το σωματείο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Ταμία, το Γενικό Αρχηγό, το Γενικό Έφορο, τον Έφορο Μπάσκετ κι από τρεις Σύμβουλους. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρία (3), που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά, όταν απουσιάζουν για λόγους ασθένειας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία.

Άρθρο 16


          Δέκα μέρες μετά την εκλογή του απ’ την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτείται σε Σώμα, με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού και Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία, Εφόρων και Αρχηγού.

Άρθρο 17


          Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή να εκπροσωπούν τον όμιλο όσα πρόσωπα εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του Νόμου 75/1975 (άρθρ. 8 και 9), καθώς και στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο αυτό.

Άρθρο 18


          Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά στη διοίκηση του σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και στις υποθέσεις εκείνες, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19


          Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται εφτά (7) τουλάχιστο μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου.

Άρθρο 20


          Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάζει μια φορά το δεκαπενθήμερο. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερεις (4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 21


          Κενές θέσεις Συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά της επιτυχίας τους, Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν αποδέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών της Διοίκησης δεν ανέρχεται σε εννέα (9), συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22


          Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού, να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και την ιδιότητα των παρεκτρεπόμενων, τις παρακάτω ποινές:
          α) Στα μέλη: 1) Έγγραφη παρατήρηση, 2) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη, 3) Απαγόρευση εισόδου στους Γυμναστικούς χώρους κλπ. του σωματείου προσωρινά ή οριστικά και 4) Οριστική διαγραφή, που υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.
          β) Στους αθλητές: Τις παραπάνω ποινές και απαγορεύσεις συμμετοχής στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου μέχρι ένα χρόνο. Ως παράπτωμα χαρακτηρίζεται κάθε πράξη ή παράλειψη του αθλητή, που αντιβαίνει στην αθλητική ιδέα, στο φίλαθλο πνεύμα και στην απαιτούμενη υπακοή και πειθαρχία στους ανώτερους, μέσα στ’ αθλητικά πλαίσια και στα συμφέροντα του ομίλου. Κανένας απ’ τους παραπάνω δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί, χωρίς προηγούμενα να απολογηθεί.

Άρθρο 23


          Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου κάθε δεύτερου χρόνου, ανεξάρτητα απ’ το χρόνο που εκλέχτηκε.

Άρθρο 24


          Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία των σκοπών του σωματείου μπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους και τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, απ’ τα μέλη του σωματείου ή με σύμβαση με μη μέλη του σωματείου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 25
Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ’ όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υποχρέωση να συγκαλεί αυτό και έκτακτα, εφόσον δύο απ’ τους συμβούλους ζητήσουν τη σύγκλησή του. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου και φροντίζει γενικά για την προαγωγή και ανάπτυξη του σωματείου. Προσυπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του σωματείου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν απ’ την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.
          Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτόν, ένας που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη.

Β. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προϊσταται των Γραφείων και των Λεσχών καθώς και του προσωπικού του σωματείου. Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το Μητρώο των μελών και φυλάει τη σφραγίδα του σωματείου. Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γραμματέας και αυτόν, ένας που θα ορισθεί απ’ τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ο Αναπληρωτής Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα αρχεία του Σωματείου, το πρωτόκολλο κλπ. και γενικά συνεπικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του.

Δ. ΤΑΜΙΑΣ


          Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών, υπογράφει επίσης ο Πρόεδρος και ο  Γενικός Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να γράφεται πάντοτε και ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη.
          Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.
          Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σ’ οποιαδήποτε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το Ταμείο του σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για τη κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Διοικητικό Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες. Ο Ταμίας με τον πρόεδρο, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάληψη απ’ τις καταθέσεις ή κι όλες τις καταθέσεις.

E. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

          Ο Γενικός Αρχηγός, εκτός των άλλων φροντίζει και για την τακτική προπόνηση των αθλητών, την άψογη συμπεριφορά τους στον αγωνιστικό χώρο και γενικά στη κοινωνία, για την πρόσληψη προπονητή και συνεννοείται μ’ αυτόν, για τον καταρτισμό της ομάδας. Ο Γενικός Αρχηγός μπορεί σε συνεννόηση πάντοτε με το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ απαγορεύει τη συμμετοχή των αθλητών στις προπονήσεις και στους αγώνες του σωματείου εξ αιτίας ανυπακοής τους και ανάρμοστης συμπεριφοράς τους απέναντι σε τρίτους, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο προπονητή κλπ. – Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή ποινής σε αθλητή είναι η προηγούμενη κλήση του σε απολογία και η παροχή κάθε πληροφορίας, ισχυρισμού ή επεξήγησης.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ


          Ο Γενικός Έφορος υλικού φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για τη διατήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού, για τη διεξαγωγή των αγώνων, προπόνησης και των υπόλοιπων εκδηλώσεων του Σωματείου.

Ζ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


          Οι σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα, που ανατίθενται σ’ αυτούς.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


          Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο απ’ την Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν (μέχρι και του τρίτου βαθμού). Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, εκείνος που θα ευνοηθεί απ’ την κλήρωση. Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η θητεία της είναι διετής, όπως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δυό τουλάχιστο απ’ τα τρία τακτικά της μέλη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


Άρθρο 26


          α) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει κάτι τέτοιο το Διοικητικό Συμβούλιο ή που ήθελε ζητήσει κάτι τέτοιο το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση, που πρέπει να γράφει και τα θέματα για συζήτηση. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 μέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.
          β) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τα μισά από τα μέλη, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακά εντάξει. Εάν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται ξανά το πολύ μέσα σε οκτώ (8) μέρες απ’ τη χρονολογία της συνέλευσης που ματαιώθηκε, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα απ’ τον αριθμό των παρόντων μελών. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να σταλεί μία πρόσκληση στα μέλη.
          γ) Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει ν’ αναφέρει το οίκημα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποιείται δε δέκα (10) τουλάχιστο μέρες πριν απ’ τη Συνέλευση.
          δ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η απόφαση σε θέμα που δεν αναγράφεται στη Πρόσκληση είναι άκυρη.
          ε) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε δεύτερου χρόνου, τη Διοίκηση, την Ελεγκτική Επιτροπή και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της διοίκησης.
          στ) Της τακτικής Γενικής συνέλευσης προεδρεύει ένα μέλος του σωματείου, που εκλέγεται απ’ τα παρόντα μέλη, της δε έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
          ζ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και για την διάλυση του σωματείου, επί των θεμάτων όμως αυτών για την έγκυρη λήψη απόφασης απαιτείται παρουσία των μισών μελών και πλειοψηφία των 3/4 , κατά το άρθρο 99 Α.Κ.
          η) Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.
          θ) Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται συνδυασμοί υποψηφίων από διάφορες παρατάξεις και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος υποχρεούται να παρουσιάσει πρόγραμμα πραγμάτωσης των σκοπών του Σωματείου. Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική, ψηφίζοντας μόνο ένα πρόγραμμα. Ο τύπος της απλής αναλογικής καθορίζεται κάθε φορά στη Γενική Συνέλευση.
ή
θ) Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται οι υποψήφιοι για το Διοικητικό συμβούλιο σε κοινό ψηφοδέλτιο, που σ’ αυτό γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα επώνυμά τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι ένδεκα σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο.
          ι) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 27


          Το σωματείο έχει σφραγίδα, που κυκλικά φέρει τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ …………….», στο δε μέσο φέρει το σχήμα ……….. (ή τις λέξεις ……..).


Άρθρο 28

          Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78 – 106 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σε κάθε διάταξη νόμου, που αναφέρεται στη σωματική αγωγή.

Άρθρο 29


          Τα μέλη έχουν δικαίωμα ν’ αποχωρούν απ’ το Σωματείο οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη της λογιστικής χρήσης και ισχύει για το τέλος αυτής. Η λογιστική χρήση αρχίζει στη 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30


          α) Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση της εξαιρετικής πλειοψηφίας των μελών, ουδέποτε όμως δίνεται δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
          β) Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται απ’ το καταστατικό, θα ρυθμίζεται απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις, αφού τηρούνται οι διατάξεις των νόμων.
          γ) Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία αγωνιστικών χώρων του, διαφόρων αθλητικών τμημάτων κλπ. Οι εν λόγω εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται απ’ τις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού.
          δ) Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του, περιέρχεται στο Δημοτικό Ίδρυμα …………….

Άρθρο 31


          Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα ένα άρθρα εγκρίθηκε σήμερα απ’ τους ιδρυτές και θα ισχύσει από την εγγραφή του Σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου ……..
                                                          (πόλη – ημερομηνία)

          ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ   ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ             ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1)
2)
3)
κλπ.

Σημείωση 2:
Όταν πρόκειται για τροποποίηση του καταστατικού το άρθρο 31 γράφεται: «Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα ένα άρθρα, μετά απ’ τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη τακτική (ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου ………..
                                                          (πόλη – ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
(υπογραφή)                             (σφραγίδα)                    (υπογραφή)

Σημείωση 3:
Δεν απαιτείται να αναγραφούν και τα ονόματα των μελών της Γενικής Συνέλευσης ούτε να υπογράψουν.

Σημείωση 4:
Μετά την εγγραφή του σωματείου στα τηρούμενα δημόσια βιβλία του Πρωτοδικείου, ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την αναγνώριση του σωματείου και αιτήσεως προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εφόσον το σωματείο έχει ιδρύσει και τμήμα Ποδοσφαίρου (βλ. Σχετικά υποδείγματα).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

                                      (πόλη – ημερομηνία)
                             Προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

          Έχομε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:
          Με την απόφαση ………/8.. του Πολυμελούς Πρωτοδικείου …… αναγνωρίστηκε το παραπάνω σωματείο, στη συνέχεια δε τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία και γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο του Πρωτοδικείου ….. με αύξ. αριθμό ………
          Σκοπός του σωματείου είναι αυτός που αναφέρεται στο καταστατικό που συνημμένα σας στέλνουμε.
          Το παραπάνω σωματείο, σύμφωνα με το καταστατικό του, θα δημιουργήσει, ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα, τμήματα στίβου, αθλοπαιδιών, ποδοσφαίρου, καθώς και τμήματα άλλων αγωνισμάτων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο ολυμπιακό πρόγραμμα.
          Συνημμένα σας υποβάλλουμε:
1. επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του σωματείου.
2. επίσημο αντίγραφο της απόφασης, που το αναγνώρισε.
3. επίσημο αντίγραφο του πιστοποιητικού της Γραμματείας του Πρωτοδικείου ……… με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή του στο σχετικό βιβλίο.
4. απολογισμό και ισολογισμό της χρήσης 198….
5. πίνακα των μελών της προσωρινής διοικούσας Επιτροπής.
Μετά απ’ αυτά παρακαλούμε να ενεργήσετε τα νόμιμα, για την αναγνώριση και την νομιμοποίηση του παραπάνω σωματείου, ώστε ν’ αποκτήσει υπόσταση κι από διοικητική άποψη.

                                                Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ.Σ.Υ.                                                                                     Τ.Υ.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ........    ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

                             (πόλη – ημερομηνία)
Προς την Ελληνική Ομοσπονδία ………..

Έχομε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:
Με την απόφαση ………/8.. του Πολυμελούς Πρωτοδικείου …….. αναγνωρίστηκε το παραπάνω σωματείο, στη συνέχεια δε τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία και γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο του Πρωτοδικείου ……… με αριθμό …………
          Σκοπός του σωματείου είναι αυτός, που αναφέρεται στο καταστατικό, που συνημμένα σας στέλνουμε.
          Το παραπάνω σωματείο, σύμφωνα με το καταστατικό του, θα δημιουργήσει, ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα, τμήματα στίβου, αθλοπαιδιών, ποδοσφαίρου, καθώς και τμήματα άλλων αγωνισμάτων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο ολυμπιακό πρόγραμμα.
          Ήδη, το παραπάνω σωματείο ίδρυσε τμήμα ποδοσφαίρου και σκοπεύει, η ποδοσφαιρική του ομάδα να μετάσχει στο πρωτάθλημα της Γ’ ερασιτεχνικής κατηγορίας.
          Συνημμένα σας υποβάλλουμε: σε δύο αντίτυπα ένα για την Ε.Π.Σ. ………… και ένα για την ΕΠΟ:
          1. επίσημο αντίγραφο του καταστατικού του σωματείου.
          2. επίσημο αντίγραφο του πιστοποιητικού της Γραμματείας του Πρωτοδικείου ……. με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή του στο σχετικό βιβλίο.
          4. πίνακα των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
          5. αντίγραφο του προϋπολογισμού του σωματείου.
          6. Δήλωση, ότι αποδεχόμαστε το καταστατικό, της ΕΠΟ και της Ε.Π.Σ. ………. και την έδρα και τα χρώματα των στολών της ομάδας, για την τέλεση των αγώνων.
          7. Το έγγραφο, με αριθμό ………. της Εφορείας του Εθνικού Σταδίου ………., με το οποίο δηλώνεται ότι παραχωρείται το παραπάνω στάδιο στο σωματείο, για την άθληση των ποδοσφαιριστών και την τέλεση των αγώνων.
          8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι το σωματείο έχει 20 τακτικά μέλη και 30 αθλούμενα.
          9. επίσημο αντίγραφο της απόφασης, με αριθμό ………… της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που νομιμοποίησε το σωματείο.
          Μετά απ’ αυτά παρακαλούμε να ενεργήσετε τα νόμιμα, για την αναγνώριση του παραπάνω σωματείου μας και να το καταχωρίσετε στη δύναμη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων ………..

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τ.Σ.Υ.                                                                            Τ.Υ.


Σημείωση:
Για την αναγνώριση αθλητικού σωματείου ισχύει η ίδια δικαστική διαδικασία, που ισχύει και για τα μη κερδοσκοπικά σωματεία.


Ακολουθήστε μας στο Facebook, Youtube και Instagram


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Copyright 2019| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WEBSMALL.EU